Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. 

Наявність в науково-освітніх організаціях вчених, що мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності закладу вищої освіти в цілому.

  На сьогоднішній день існує велика кількість міжнародних систем цитування (наукометричних баз):

 • Web of Science — платформа, на якій розміщені 16 реферативних наукометричних баз даних від компанії Clarivate Analytics;
 • Scopus (видавнича корпорація Elsevier) — це реферативна база даних і наукометрична платформа, що забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. Доступна на умовах передплати;
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals) (Швеція) — каталог наукових журналів відкритого доступу; 
 • Index Copernicus — міжнародна наукометрична онлайн база (Польща), що містить внесену користувачем інформацію, у тому числі профіль вченого (науковця), а також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші проекти.  

Найавторитетнішими з них, індекси яких визнаються в усьому світі,  є Web of Science і Scopus.

Шановні колеги!

Нагадуємо, що наша академія відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України "Про надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам до електронних наукових баз даних" отримала доступ за кошти держбюджету до наукометричних баз даних  Web of Science і Scopus та до повнотекстової бази наукових досліджень ScienceDirect.

Доступ до баз даних можливий з IP-адреси академії та здійснюється за посиланнями:

Web of Science: https://apps.webofknowledge.com/  до кінця травня 2021 р.

ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/ до кінця 2021 р.

Scopus: https://www.scopus.com/ до кінця травня 2021 р.

 • Web of Science  – це платформа компанії Clarivate Analytics, на якій розміщені 16 реферативних наукометричних баз даних.  Користувач має доступ до більш ніж 34 тис. журналів та до 170 млн документів на 130 мовах світу. При цьому глибина архіву сягає 1900 року. WoS дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, по окремому автору і по організації (університету), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку як по автору, так і по організації дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники. Розробник ресурсу – Філадельфійський інститут наукової інформації. База даних доступна на умовах передплати.
 • Перелік журналів, включених до Web of Science, тут.
 • Web of Science Core Collection – міжнародна база цитувань наукових видань (статей, журналів, збірників матеріалів, книг), створена з метою фільтрування потоків наукових публікацій і подій (конференції тощо). Сьогодні WoS Core Collection – одна з потужних мультидисциплінарних, аналітичних, реферативних баз даних журнальних статей, книг, конференцій та патентів у світі.

У складі бази виділено 254 тематичних категорії за галузями знань. До складу WoS Core Collection входять чотири індекси цитування:

Science Citation Index Expanded (SCIE) – природничі та технічні науки (у квітні 2021 року – 9517 видань)

Social Sciences Citation Index (SSCI) – суспільні науки (3543)

Art  and  Humanities  Citation  Index  (AHCI)  гуманітарні  науки  та мистецтво (1852)

 

Emerging Source Citation Index (ESCI) (7700). 

 

Особливістю перших двох індексів (SCIE та SSCI) є те, що для видань, які входять до них, розраховується показник впливовості – імпакт-фактор. Розраховується він як  співвідношення кількості виявлених у WoS CC цитувань певного року матеріалів визначеного видання, що були опубліковані протягом двох попередніх років, до кількості статей і оглядів, опублікованих цьому ж виданні за ці два попередні роки загалом. Переглянути імпакт-фактор можна безпосередньо на платформі у профілі публікації, у частині інформації про видання. Для видань, індексованих тільки в  AHCI, імпакт-фактор не розраховують  свідомо, зважаючи на традиції цитувань у гуманітарних дисциплінах.


 • Scopus – реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier (заснованою у 1880 р., м. Амстердам, Нідерланди). Scopus містить понад 54 млн. реферативних записів. В базі даних вже проіндексовано біля 22 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 400 книжкових серій та 6,4 млн. праць конференцій. Видання індексуються з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Наукометричний аппарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. База даних доступна на умовах передплати.
 • SCImagoJournal & CountryRank (SJR)  — аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus. SJR враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR  — показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки. Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходиться у вільному доступі.

 

Мультимедійні навчальні посібники щодо роботи зі Scopus


 • Index Copernicus (IC) (Польща) — міжнародна наукометрична онлайн база, створена в 1999 році в Польщі. Містить внесену користувачем інформацію, в тому числі профіль вченого (науковця), а також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші проекти. IC був розроблений, щоб проаналізувати кожен аспект професійної діяльності вчених, виробляти індивідуальні щорічні звіти про діяльність та аналіз публікаційної активності.база даних. Цей сайт включає індексування, ранжування та реферування журналів, а також є платформою для наукової співпраці та виконання спільних наукових проектів. База даних має кілька інструментів для оцінки продуктивності, що дозволяють відслідковувати вплив наукових робіт і публікацій окремих учених або наукових установ. На додаток до оцінки продуктивності, індекс Копернік також пропонує традиційні реферування та індексування наукових публікацій.

Сайт Index Copernicus включає:

 • анотації розміщених наукових публікацій,
 • індексування журналів (наукових публікацій),
 • ранжування журналів,
 • реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.

Можливості для науковців (вчених):

Index Copernicus (IC) пропонує персональний доступ до найактуальніших публікацій та досліджень. Кожен науковець визначає обсяг інформації, яку він хоче розмістити на сайті. Обрана інформація надходить безпосередньо на свій власний браузер, заощаджуючи час і зусилля. Можна стежити за науковими досягненнями в світі в тій чи іншій галузі науки чи отримувати запрошення приєднатися до науково-дослідних проектів і пропозиції роботи, обмінюватися інформацією з іншими науковцями через комунікатор ІС , знаходити партнерів для співпраці, отримувати інформацію щодо майбутніх конференцій та інших заходів, слідкувати за досягненнями інших науковців.

Кожен науковець, що реєструється на сайті створює свій індивідуальний профіль, де міститься інформація про його вчений ступінь, звання, науково-дослідну діяльність, гранти, патенти, публікації, журнали, де їх роботи були опубліковані та журнали, де вони виступають в якості рецензентів і редакторів. IC проводить аналіз (оцінку) досягнень кожного науковця, його професійний розвиток до уваги береться науково-дослідний потенціал, педагогічний потенціал, адміністративний досвід.

Конфіденційність:

Гарантована повна конфіденційність інформації, що надається клієнтом. Бази даних захищені від будь-якого типу несанкціонованих вторгнень. Інформаційними послугами IC можуть користуватися виключно клієнти IC, які самі визначають, який обсяг їх інформації може бути представлений для загального розгляду.

Зареєструватись можна за наступним посиланням:

https://scientists.indexcopernicus.com/homesic.php

  Польські бібліографічні бази даних


Бібліометрика української науки призначена для надання суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища. Інформаційні ресурси системи формуються шляхом опрацювання: створених науковцями на платформі Google Scholar бібліометричних профілів. Оновлення інформації про значення індексів Гірша в бібліометричних профілях учених здійснюється щомісячно, значення інших показників актуалізуються щоквартально. 

Щоб підвищити наукометричні показники, за якими проводяться кількісні оцінки і порівняльний аналіз наукової активності авторів та наукових установ, потрібно публікуватися у закордонних і вітчизняних журналах, що входять до відомих наукометричних баз, реєструватися й створювати свій авторський профіль в міжнародних наукометричних базах.

У Наказі Міністерства освіти і науки (МОН) України від 14.01.2016 № 13 "Про присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" вказано, що для здобуття звання старшого наукового співробітника у здобувача має бути "не менше двох публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science (WoS) та не є перекладами з інших мов."

"Наука та метрика" – це перше періодичне видання в Україні, головною метою якого є створення інформаційного простору для розвитку та взаємодії у сфері наукометрії та науки, а також інформування вчених про всі події та новини у цій галузі.