ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ

1.      Загальні положення

 

1.1. Бібліотека є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом академії;

 

1.2. Бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Статутом та цим Положенням;

 

1.3. Структура та штати бібліотеки, це Положення  затверджуються ректором;

 

1.4. Керівництво бібліотекою здійснює директор бібліотеки, який підпорядковується ректору і є членом Вченої ради академії. Директор бібліотеки призначається наказом ректора;

 

1.5. Директор бібліотеки повністю відповідає за роботу бібліотеки, видає розпорядження та готує проекти наказів, які обов’язкові для всіх працівників;

 

1.6. Працівники бібліотеки призначаються і звільняються наказом ректора за поданням директора бібліотеки;

 

1.7. Працівники бібліотеки забезпечуються окремим приміщенням, комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням;

 

1.8. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки;

 

1.9.  Правила користування бібліотекою розробляються на підставі типового положення і затверджуються ректором.

 

2. Завдання бібліотеки

2.1. Формування бiблiотечного фонду вiдповiдно до профiлю академії та iнформацiйних потреб читачiв;

 

2.2. Забезпечення повного, якiсного i оперативного бiблiотечно-бiблiографiчного та iнформацiйного обслуговування студентiв, професорсько-викладацького складу, наукових працiвникiв, спiвробiтникiв академії та інших категорій читачів згідно з їх iнформацiйними запитами на основi широкого доступу до книжкових фондiв (згiдно з правилами користування бiблiотекою);

 

2.3. Сприяння вихованню гармонiйної, морально досконалої особистостi, свiдомої свого громадянського обов'язку, вiдкритої до iнтелектуального, духовного i творчого розвитку;

 

2.4. Пропагування та розкриття через книгу змiсту загальнолюдських цiнностей, iсторичної, наукової та культурної спадщини, iдеї нацiонального державотворення;

 

2.5. Органiзацiя та ведення довiдково-бiблiографiчного апарату з використанням як традицiйних, так i нових носiїв iнформацiї;

 

2.6. Розширення номенклатури бiблiотечних послуг, пiдвищення їх якостi на основi нової iнформацiйної технiки i технологiй, комп'ютеризацiї iнформацiйно-бiблiотечних процесiв;

 

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими органiзацiями та установами науково-дослiдної, навчальної та органiзацiйно-методичної роботи з питань книгознавства, iнформатики, бiблiотекознавства та бiблiографiї;

 

2.8. Виховання iнформацiйної культури читачiв, прищеплення їм навичок користування книгою та бiблiотекою;

 

2.9. Координацiя дiяльностi бiблiотеки з структурними пiдроздiлами та громадськими органiзацiями вищого навчального закладу. Спiвпраця та взаємодiя з бiблiотеками iнших систем та вiдомств, органами науково-технiчної iнформацiї.

 

2.10. Налагодження прямих зв'язків з бiблiотеками iнших країн, спiвробiтництво з освiтнiми фондами, залучення дiаспори до розвитку бiблiотек вищих навчальних закладiв України.

 

3.      Зміст роботи бібліотеки:

 

3.1. Здійснює iнформацiйне та бiблiотечно-бiблiографiчне обслуговування читачiв;

 

3.2. Органiзовує диференційне (iндивiдуальне та групове) обслуговування читачiв на абонентах, в читальних залах;

 

3.3. Безкоштовно забезпечує читацький контингент академії основними бiблiотечними послугами;

 

3.4. Рреалізує можливості взаємовикористання бiблiотечних фондiв за допомогою між вузівськими бібліотеками безкоштовно;  

 

3.5. Вивчає iнформацiйнi потреби та здiйснює оперативне забезпечення iнформацiйних запитiв науковцiв та студентів академії, використовуючи рiзнi форми i методи iндивiдуальної, групової та масової iнформацiї;

 

3.6. Проводить соцiологiчнi дослiдження читацьких iнтересiв з метою оптимального їх задоволення;

 

3.7. Пiдвищує ефективність iнформацiйного забезпечення читачiв за рахунок взаємодiї з органами НТI та забезпечує читачам доступ до iнформацiйних ресурсiв   в Українi;  

 

3.8. Укладає i готує до видання бiблiографiчнi покажчики, списки лiтератури на допомогу науковiй та навчально-виховнiй роботi академії, виконує всі види бiблiотечних довiдок, проводить бiблiографiчнi огляди тощо;

 

3.9. Органiзовує для студентiв згiдно з навчальним розкладом заняття з бiблiотекознавства та бiблiографiї;

 

3.10. Пропагує бiблiотечно-бiблiографiчнi знання в навчальному процесi та науковiй роботi шляхом проведення iндивiдуальних бесiд, консультацiй, органiзацiї книжкових виставок та iнше.

 

3.11. Формує бiблiотечнi фонди шляхом придбання наукової, навчальної, художньої лiтератури згiдно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових дослiджень. Веде роботу по пропагандi та розкриттю бiблiотечних фондiв;

 

3.12. Систематично аналiзує використання бiблiотечних фондiв з метою оптимiзацiї їх використання;  

 

3.13. Створює i веде систему бiблiотечних каталогiв i бiблiографiчних картотек, традицiйних i електронних  з метою багатоаспектного бiблiографiчного розкриття бiблiотечного фонду;

 

3.14. Спiльно з громадськими органiзацiями та викладачами вищого навчального закладу проводить читацькi конференцiї, лiтературнi та музичнi вечори, диспути, iншi масовi заходи;

 

3.15. Вивчає i впроваджує в практику роботи передовий бiблiотечний досвiд, а також результати бiблiотечних науково-дослiдних робіт.

                           

4.      Несе колективну відповідальність за:

 

4.1. Невчасне і неналежне виконання покладених на бібліотеку завдань;

 

4.2. Невикористання в повній мірі наданих прав бібліотеці;

 

4.3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції бібліотеки.