П Р А В И Л А

користування бібліотекою

 

1. Загальні положення

 

        1.1. Правила користування бібліотекою академії розроблені відповідно до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради України від 21.05.2009 р., Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 321 від 31.08.98 р., та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти III-IVрівнів акредитації наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 06.08.2004 р.  

 

       1.2. Бібліотека академиії є  навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний та виховний процеси ВНЗ.

 

        1.3. Користування бібліотекою академії безкоштовне.  

 

2. Права та обов’язки читачів

Умови запису до бібліотеки і порядок користування бібліотечними ресурсами.

 

        2.1. Право користування абонементами і читальними залами бібліотеки мають такі категорії користувачів:

  • студенти;
  • аспіранти;
  • професорсько-викладацький склад;
  • співробітники.  

 

       Усі інші користувачі вважаються сторонніми ВНЗ читачами й обслуговуються тільки в читальних залах  

 

         2.2. Читачі мають право одержувати в тимчасове користування навчальну, наукову і художню літературу, користуватися усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, брати участь у конференціях, вечорах та інших заходах, що проводить бібліотека.

 

         2.3. Запис до бібліотеки користувачів здійснюється таким чином:

  • студенти денної та заочної форм навчання,– згідно з наказом про зарахування;
  • аспіранти – згідно з наказом про зарахування до аспірантури;
  • професорсько-викладацький склад та співробітники надають довідку з відділу кадрів;
  • сторонні читачі надають паспорт.

 

        2.4. На підставі зазначених документів читачам видається читацький формуляр, який є обов’язковим документом, що дає право на обслуговування користувача.   

 

        2.5. При записі читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою й підтвердити свою згоду на  обслуговування підписом  в читацькомуформулярі.

 

        2.6. Вся навчальна література видається на абонементах згідно з навчальними планами та робочими програмами терміном на один семестр або навчальний рік з обов’язковим поверненням (для стаціонару) або перереєстрацією (для студентів заочного відділення,  професорсько-викладацького складу, співробітників).

 

       2.7. Науково-методична література видається терміном на 1 місяць:

  • професорсько-викладацькому складу – до 10 примірників;
  • студентам – до 5 примірників;

 

       2.8. Художня література видається терміном на 1 місяць до 3 примірників.

 

       2.9. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читачів, якщо на неї немає попиту з боку інших користувачів.

 

      2.10. Рідкісні та цінні видання, альбоми, енциклопедії, дисертації та інші документи, що користуються підвищеним попитом, видаються тільки для роботи в читальній залі.

 

      2.11. Для одержання літератури читач подає усний запит, розписується у читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, ставить дату одержання та повернення книга. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

     

     2.12. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до отриманих видань, не робити в книгах позначок, не псувати їх тощо. Читачі, які завдали збитків бібліотечному фонду, несуть матеріальну, адміністративну відповідальність згідно з діючим законодавством України та Правилами внутрішнього розпорядку академії.

 

     2.13. При роботі з довідковим апаратом читачі не повинні виймати картки з каталогів і картотек, а також порушувати порядок їхнього розставлення.

 

     2.14. Одержуючи видання, читачі повинні уважно переглянути книгу й за умови виявлення дефектів протягом 3-х днів довести цей факт до відома співробітника бібліотеки, який зобов’язаний зробити відповідну позначку на титульному листі, вказавши дату і поставивши свій підпис.

 

     2.15. Відповідальність за всі дефекти видання несе читач, що користувався ним останнім.

 

     2.16. Читачі, які загубили або зіпсували видання, зобов’язані повністю відшкодувати нанесені збитки.

Пошкоджені та загублені документи замінюються книжками, що відповідають профілю комплектування бібліотеки, термін видання яких не більший, ніж 3-х роки, і вартість яких дорівнює п’ятикратній вартості загубленого документа (з урахуванням індексації).  

 

     2.17. Вартість пошкоджених чи загублених видань визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

 

     2.18. Заміна загубленої або зіпсованої літератури фіксується в спеціальному зошиті і підтверджується підписами читачів.

 

     2.19. Читачі, які закінчили інститут, зобов’язані до отримання диплома повернути літературу й ліквідувати заборгованості перед бібліотекою і підписати обхідний документ на всіх пунктах видачі літератури.

 

      2.20. Читачі повинні дотримуватися тиші в приміщеннях бібліотеки. При відвідуванні бібліотеки читачі зобов’язані знімати верхній одяг і головний убір.

 

       2.21. За порушення правил користування бібліотекою читач позбавляється права обслуговуватися в усіх підрозділах бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією. При спробі несанкціонованого виносу книг або пошкоджень завідувач  бібліотеки письмово інформує про інцидент  декана факультету і ректора академії.

 

3. Зобов’язання бібліотеки щодо обслуговування читачів

 

       3.1. Бібліотека формує свої фонди відповідно до потреб навчально-методичної, науково-дослідної і культурно-виховної роботи академії.

 

       3.2. Забезпечує цілісність, раціональну організацію і використання своїх фондів.

 

       3.3. Організовує і веде довідково-бібліографічний апарат, забезпечуючи на його основі повне й оперативне задоволення запитів читачів на літературу. Складає списки літератури, виконує усі види довідок, організовує і проводить відкриті перегляди літератури, книжкові виставки, дні інформації, дні бібліотеки на кафедрах тощо.

   

       3.4. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування читачів, створює комфортні умови для їхньої роботи з книгами.

 

       3.5. Організовує спеціальні заняття з основ бібліотечно-бібліографічних знань.

 

       3.6. Регулярно проводить аналіз читацьких формулярів із метою виявлення заборгованості і повідомляє про неї   деканати факультетів, що входять до складу академії.  

 

       3.7. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців, студентів академії, використовуючи різні форми і методи інформації. Проводить соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення.

 

       3.8. Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.

 

       Правила користування бібліотекою укладені на основі типових директором  бібліотеки Самойловою С.Б.