БІБЛІОТЕКИ  ЗВО  УКРАЇНИ

Ø    Бібліотека Академії муніципального управління

Ø    Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету

Ø    Бібліотека Буковинського державного медичного університету

Ø    Бібліотека Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія"

Ø    Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Ø    Бібліотека Вінницького національного аграрного університету

Ø    Бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Ø    Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"

Ø    Бібліотека Держ. ВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Ø    Бібліотека Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

Ø    Бібліотека Державного економіко-технологічного університету транспорту

Ø    Бібліотека Донецького державного університету управління

Ø    Бібліотека Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Ø    Бібліотека Житомирського державного технологічного університету

Ø    Бібліотека Житомирського державного університету імені Івана Франка

Ø    Бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету

Ø    Бібліотека Запорізької державної інженерної академії

Ø    Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету

Ø    Бібліотека Київського національного університету будівництва і архітектури

Ø    Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка

Ø    Бібліотека Київського університету права НАН України

Ø    Бібліотека Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради

Ø    Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Ø    Бібліотека Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Ø    Бібліотека Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Ø    Бібліотека Миколаївського національного аграрного університету

Ø    Бібліотека Міжгалузевої академії управління

Ø    Бібліотека Національного транспортного університету

Ø    Бібліотека Одеського державного екологічного університету

Ø    Бібліотека Одеського національного економічного університету

Ø    Бібліотека Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова

Ø    Бібліотека Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Ø    Бібліотека Сумського державного університету імені Богдана Хмельницького

Ø    Бібліотека Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Ø    Бібліотека Тернопільського національного економічного університету

Ø    Бібліотека Української академії друкарства

Ø    Бібліотека Харківської державної академії культури

Ø    Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

Ø    Інформаційно-бібліотечний центр Харківської державної зооветеринарної академії

Ø    Наукова бібліотека Білоцерківського національного аграрного університету

Ø    Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

Ø    Наукова бібліотека Запорізького національного технічного університету

Ø    Наукова бібліотека Запорізького національного університету

Ø    Наукова бібліотека Івано-Франківського національного медичного університету

Ø    Бібліотека  Криворізького національного університету

Ø    Наукова бібліотека ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Ø    Наукова бібліотека ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ"

Ø    Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Ø    Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ø    Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Ø    Наукова бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Ø    Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

Ø    Наукова бібліотека Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Ø    Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Ø    Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Ø    Наукова бібліотека Маріупольського державного університету

Ø    Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Ø    Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Ø    Наукова бібліотека Національного університету "Острозька академія"

Ø    Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ø    Наукова бібліотека Національного університету Державної фіскальної служби України

Ø    Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Ø    Наукова бібліотека Національного фармацевтичного університету України

Ø    Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Ø    Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Ø    Наукова бібліотека Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Ø    Наукова бібліотека Рівненського державного гуманітарного університету

Ø    Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Ø    Наукова бібліотека Сумського національного аграрного університету

Ø    Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Ø    Наукова бібліотека Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

Ø    Наукова бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Ø    Наукова бібліотека Ужгородського національного університету

Ø    Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії

Ø    Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Ø    Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

Ø    Наукова бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ø    Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету

Ø    НТБ Вінницького національного технічного університету

Ø    НТБ НТУ "Дніпровська політехніка"

Ø    НТБ Національного лісотехнічного університету України

Ø    НТБ Держ. ВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Ø    НТБ Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Ø    НТБ Донбаської державної машинобудівної академії

Ø    НТБ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Ø    НТБ імені Г. І. Денисенка Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

Ø    НТБ Київського національного університету технологій та дизайну

Ø    НТБ Національного авіаційного університету

Ø    НТБ Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського "ХАІ"

Ø    НТБ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Ø    НТБ Національного університету "Львівська політехніка"

Ø    НТБ Національного університету харчових технологій

Ø    НТБ Одеського національного політехнічного університету

Ø    НТБ Одеської національної академії харчових технологій

Ø    НТБ Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Ø    НТБ Приазовського державного технічного університету

Ø    НТБ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Ø    НТБ Українського державного університету залізничного транспорту

Ø    НТБ Черкаського державного технологічного університету

Ø    Центральна НБ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Бібліотеки вищих навчальних закладів  Харкова

1. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

2. Харківський національний університет радіоелектроніки 

3. Українська державна академія залізничного транспорту

4. Харківський національний медичний університет 

5. Національний фармацевтичний університет

6. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

7. Харківський державний університет харчування та торгівлі

8. Українська інженерно-педагогічна академія

9. Харківська гуманітарно-педагогічна академія

10. Харківський інститут фінансів Українського державного університету та міжнародної торгівлі

11. Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

12. Харківський національний аграрний університет імені В. Н. Докучаєва

13. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

14. Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

15. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

16. Харківська медична академія післядипломної освіти

17. Харківський національний економічний університет

18. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

19. Національний університет цивільного захисту України

20. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

21. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

22. Бібліотека Харківського національного університету внутрішніх справ

23. Наукова бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

24. Харківського інституту банківської справи УБС НБУ

25. Центр науково-гуманітарної інформації Народної української академії