Шановні викладачі та студенти, для вашої зручності бібліотекою ХГПА запроваджено нову бібліотечно-бібліографічну послугу "ВІРТУАЛЬНА БІБЛІОГРАФІЧНА ДОВІДКА" - надання інформації за разовими запитами віддалених користувачів.

Запити користувачів виконуються на основі фонду бібліотеки академії.

Основні обмеження


Не виконуються запити, пов'язані з наданням інформації розважального характеру (рішення кросвордів, участь в інтелектуальних іграх, вікторинах і ін. конкурсах).
Не виконуються запити, пов'язані з наданням інформації комерційного характеру (наприклад, інформація про купівлю-продажу чого-небудь).
Не надаються відскановані тексти, електронні копії документів.
Не виконуються запити пов'язані з наданням готових рефератів, курсових, дипломних робіт або надання списків до цих робіт.
Не надається інформація, що суперечить існуючому законодавству та морально-етичним нормам.
Кожний запит може містити тільки одне питання.
Списки джерел інформації надаються в обмеженій кількості до 10 назв.

Увага! У разі порушення будь-якої з умов "Віртуальної довідки" бібліограф має право не відповідати на запит, та (або) вилучити його.

Comments: 1
 • #1

  Наталія (Thursday, 14 January 2021 11:02)

  Порадьте, будь ласка, літературу за темою: ,,Організація педагогічної практики". Дякую.

Добрий день! 

Можете скористатися наступними джерелами за темою "Організація педагогічної практики". Більше інформації можна знайти в нашому електронному репозиторії.

 

Література

 

1.            Літня педагогічна практика в дошкільних навчальних закладах : метод. рек. / уклад. : Л.М. Ткаченко. – Красноград, 2012. – 48 с. + 1 CD.

2.            Методичні настанови до практики з психології : "Введення в спеціальність", "Практика з організації роботи практичного психолога", "Психолого-педагогічна практика у школі" для студентів I-II курсів з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціал / уклад. : С. Н. Бужинська, А. А. Даніліч-Скакун. – Харків, 2019. – 72 с.

3.            Педагогічна практика "Перші дні дитини в школі" : метод. рек. для викл. і студ. / уклад. : С. В. Пєхарєва. – Харків, 2012. – 71 с.

4.            Психолого-педагогічна практика в аспекті інноваційної педагогічної діяльності. Ч. 2 : Ігри, вправи та бесіди з дітьми дошкільного віку для формування самооцінки, образу Я та Я-концепції дошкільника : метод. рек. / уклад. : М. П. Андрусенко, Л.Л. Савченко. – Харків, 2012. – 77 с.

5.            Радул В. В. Педагогічна практика (виконання навчальної програми з педагогіки) : навч.-метод. посіб. / В. В. Радул ; Т. О. Кравцова, І. П. Краснощок, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – 159 с.

 

6.            Різник Л. Л. Соціально-педагогічна практика студентів як значуща складова професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів / Л. Різник // Рідна школа. – 2015. – 11-12(1031-1032), листопад-грудень. – С. 53–55.

Comments: 1
 • #1

  Яна (Wednesday, 10 May 2017 23:33)

  Доброго дня!
  Порадьте, будьласка, літературу за темою: ,,Теоретичні основи музично-естетичного виховання''
  Дякую!

Доброго дня! Радимо скористатися такою літературою:

Естетичне виховання

 1.  Бех І. Виховні приписи у становленні особистості / І. Бех // Початкова школа. – 2014. – № 5. – С. 3–8.

2.   Блудова Ю. О. Формування художньо-естетичного смаку в молодших школярів засобами регіональної культурно-історичної спадщини / Ю. О. Блудова // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. праць / Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Вип. ХХХVIII. – С. 66–72.

3. Вахмяніна О. М. Формування системи морально-естетичного виховання особистості / О. М. Вахмяніна // Виховна робота в школі. – 2011. – № 6. – С. 2–9.

4. Кривицький К. Е. Школярам про естетику: кн. для учащ. ст. кл. / К. Е. Кривицький. - 2-е вид., Доп. і перераб. - Москва: Просвещение, 1979. - 153 с.  

5.  Лихожон Т. Фрагмент бібліотечного заняття в 6-му класі / Т. Лихожен // Рідна школа. – 2014. – № 12 (1020) грудень. – С. 71–72.

6.  Мельничук С. Г. Педагогіка. (Теорія виховання) : навч. посібник / С. Г. Мельничук. – Київ : ВД "Слово", 2012. – 288 с.

7.  Міщук Л. М. Свято весни та квітів : виховний захід / .М. Л. Міщук // Початкове навчанння та виховання. – 2016. – № 6 (442) лютий. – С. 32–39.

8.   Основи естетичного виховання: навч. посібник / під ред. А. К. Дремова. - Москва: Вища. шк., 1975. - 327 с.

9.  Ренанскій А. Л. Естетичне виховання учнів: лит.-муз. композиції і бесіди / А. Л. Ренанскій. - Мінськ: Нар. асвета, 1978. - 110 с.

10. Скільський Д. Д. До питання естетичного виховання школярів у навчальному процесі / Д. Д. Скільський // Рідна школа. – 2012. – № 3. – С. 41–44.

11.   Сходинки етичного зростання : навч.-метод. посіб. / [упоряд.Л. Г. Дмитренко]. – Харків : Основа, 2015. – Ч. 1 : Дидактичні матеріали до уроків курсу за вибором у 1 класі. – 93 с. – (Б-ка журн."Початкове навчання та виховання"; Вип.11 (143)).

12.   Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посібник / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Академвидав, 2009. – 560 с. – (Альма-матер).

Музичне виховання.

 1. Аристова Л. С. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. / Л. С. Аристова, В. В. Сергієнко. – Київ : Освіта, 2013. – 112 с.

2.        Ветлугина Н. А. Теорія і методика музичного виховання в дитячому садку: навч. посібник / Н. А. Ветлугіна, А. В. Кенеман. - Москва: Просвещение, 1983. - 252 с.

3.       Ветлугіна Н. А. Музичне виховання в дитячому садку / Н. А. Ветлугіна. - Москва: Просвещение, 1981. - 239 с.

4.  Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей : навч. посіб. для ВНЗ культури і містецтв І-ІІ рівнів акредитації : у 2-х ч. / Я. С. Кушка. – 2-ге вид., доопр. – Вінниця : Нова книга, 2007. – Ч. 1. – 216 с.

5.      Лобова О. В. Музичне мистецтво : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Лобова.– Київ : Школяр, 2012. – 144 с.

6.      Лобова О. В. Музичне мистецтво : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Лобова. – Київ : Школяр, 2013. – 160 с.

7.    Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі : підручник / Г. В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота ; за заг. ред. Г. В. Сухорукової. – Київ : ВД "Слово", 2010. – 376 с.

8.  Особливості музично-ритмічного виховання дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / уклад. : Н. М. Гур'янова, Н. А. Зворська ; Комун. закл. «Харківська гуманітар.-пед. академія». – Харків , 2013. – 93 с.

9. Перші кроки школяра у світ музики : навч.-метод. посіб. 2 клас / З. О. Ланцюженко, С. Я. Школьнік. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. – 160 с.

10. Степанова Т. М. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання : монографія / Т. М. Степанова, Т. А. Лісовська. – Київ : ВД "Слово", 2012. – 256 с. – ноти.

11. Цуранова О. О. Основи музичного мистецтва : навч.метод.посіб. / О. О. Цуранова, О. В. Погода ; Комун. закл. «Харківська гуманітар.-пед. академія». – Харків, 2015. – Ч. 2. : Музічно-рухова творчість. – 104 с.

12. Цуранова О. О. Основи музичної діяльності в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посіб. / О. О. Цуранова, О. В. Погода, В. С. Ульянова ; Комун. закл. «Харківська гуманітар.-пед. академія». – Харків : ФОП Панов А. М., 2017. – 165 с. – ноти.